Dodijeljene ARTUR nagrade 2017.

Četvrtak, 16.11.2017. | Vijesti
U Zagrebu je 14. studenog 2017. održana ARTUR konferencija s temom Industrija i turizam, na kojoj su dodijeljene ARTUR nagrade za 2017. godinu.
Na natječaj za godišnju nagradu je pristiglo trinaest radova. Dodijeljene su dvije nagrade u kategorijama idejni projekti u arhitekturi i turizmu i realizirani projekti u arhitekturi i turizmu, te dva posebna priznanja u istim kategorijama.

˝Dodijeljenim nagradama u ovogodišnjem ciklusu ARTUR 2017 htjeli smo afirmirati projekte koji prije svega donose drugačiji i inovativan pristup; kako tretiranja turističke ponude, tako i njene arhitektonske artikulacije.
Naš izbor trebao bi biti i poticaj i lokalitetima i sadržajima koji nisu sastavni dio konvencionalne i komercijalne ponude, te koji iz tog razloga zahtijevaju i veću odvažnost i veću vještinu i projektanta i investitora.
Visoka arhitektonska produkcija naslonjena na velike budžete uhodanih turističkih kuća i lanaca na jadranskoj obali već se etablirala kao dio turističkog imidža Hrvatske.

Stoga nam se daleko interesantnijim i vrednijim činilo prepoznati neka nova ´strujanja´ u smislu pojave novih, ili drugačije interpretiranih sadržaja, kao i pojavu nekih novih lokaliteta koji ne pripadaju isključivo jadranskoj obali, već u unutrašnjosti Hrvatske prepoznaju turistički potencijal˝, rekli su između ostalog članovi ocjenjivačkog suda, Jasenka Kranjčević, Dafne Berc i Alan Kostrenčić.
U nastavku donosimo dobitnike nagrada s obrazloženjima ocjenjivačkog suda.Nagrada ARTUR 2017. u kategoriji ˝Idejni projekti u arhitekturi i turizmu”
KAMP PUNTA NOVA POVLJANA, OTOK PAG
Autori: SKROZ d.o.o
Investitor: NOVA CAMPING D.O.O.Projekt Kamp Punta Nova vraća ponovo ˝u igru” temu kampa, koji se u recentno vrijeme doživljavao tek kao potrošena relikvija masovnog turizma 70-tih i 80-tih godina XX. stoljeća.
Projekt jasno prepoznaje nužnost ˝up-date”-a takove tipologije u skladu i s današnjim potrebama turizma – aktivan odmor, mobilnost; kao i s današnjim ekološkim standardima – pažnja i briga spram prirodnog okoliša, reduciranje zagađenja fosilnim gorivima, recikliranje otpadnih voda…
Upravo ta re-invencija poznate tipologije na način XXI stoljeća najkvalitetnija je značajka projekta.

Za razliku od neinventivnih i vojnički posloženih kampova iz spomenutih 70-tih i 80-tih, koji su se temeljili isključivo na smještaju i kupanju, kamp Punta Nova iznalazi načina da inventivnom organizacijom i distribucijom sadržaj postavlja organičku cjelinu koja je ne samo ˝meko” uklopljena u zanimljiv prirodni kontekst, već joj oblikovanjem zajedničkih, javnih sadržaja daje kvalitetu ˝malog grada”, uspostavljajući jedan posve nov format koji je istovremeno naslonjen na tradiciju (kamene kuće, trg između njih) ali koja isto tako formom kao i interpretacijom pripada sasvim suvremenom izričaju digitalne generacije.

Također valja napomenuti da je Projekt kamp Punta Nova prvi ˝green field” projekt kampa u Hrvatskoj baziran na primjeni tzv. zelenih tehnologija, te na taj način zacrtava neke nove smjernice turizma koji bi iz puke eksploatacije ljepote prirode, trebao postati njen čuvar.
Nagrada ARTUR 2017. u kategoriji ˝Realizacije arhitekture u turizmu”
JAVNA USTANOVA AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC ( o čemu smo pisali ovdje)
Autori: GRAD KARLOVAC
STUDIO 3LHD d.o.o., projekt arhitekture
Investitor: GRAD KARLOVACProjekt akvarija u Karlovcu svojom arhitektonskom izvrsnošću kao i ambicijom i vizijom ljudi koji ga vode, vraća grad Karlovac; grad kroz koji često putujemo ka nekom turističkom odredištu, a vrlo ga rijetko posjećujemo; na mapu potencijalnih putovanja kao turističko odredište.
Njegovu važnost pronalazimo u izuzetno kvalitetnomafirmiranju zaboravljenog, a iznimno vrijednog prostora u unutrašnjosti Hrvatske.
Akvarij tako predstavlja floru i faunu hrvatskih rijeka i jezera, geološku prošlost, tradicijsku kulturu i povijest porječja četiriju karlovačkih rijeka – Korane, Kupe, Mrežnice i Dobre, prezentirajući je na suvremen i atraktivan način, nenametljivim arhitektonskim izričajem koji inteligentno korespondira i sadržaju koji udomljuje i lokalitetu u kojem se smješta.

Također treba napomenuti da je Aquatika jedini slatkovodni akvarij u Hrvatskoj, te na taj način stvara značajan kvalitativni pomak od stereotipne ponude morskih akvarija.
Ovaj projekt zasigurno najpotpunije pokriva sve kvalitete koje nagrada ARTUR želi afirmirati – od kreativnosti i inovantnosti, interdisciplinarnosti, ekološke svjesnosti, do angažiranosti u pogledu podizanju kvalitete prostora života u svom urbanom, arhitektonskom, socijalnom i turističkom aspektu.
Kompleks akvarija tako sudjeluje na raznim nivoima aktivno u životu grada, od same urbane strukture grada, gdje ona postaje novo gradsko žarište na desnoj obali Korane; do njenog učešća u gospodarskom razvitku grada i okolice integriranjem lokalne turističke ponude, te razvojem uslužnih djelatnosti i proizvodnje, čiji je dio asortimana zastupljen u suvenirnici.

Ekološki aspekt, kao i afirmativan odnos spram urbanog i povijesnog konteksta, akvarij pokazuje kroz koncept zelenih krovova koji građevinu čine gotovo nevidljivom u okolišu čuvajući zelene vizure krajolika, te omogućujući da urbanistička cjelina zadržava prirodni izgled.
Autori kao i voditelji projekta od strane grada i drugih involviranih institucija uspjeli su zajedničkim naporom, ali i hrabrošću i otvorenošću za nove izazove, od Aquatike napraviti ne samo turističku atrakciju, već i generirati veliku ekološku, obrazovnu i znanstvenu vrijednost, koja bez sumnje može biti sjajan putokaz za iznalaženje i definiranje nekog novog i malo drugačijeg identiteta hrvatskog turizma.
Posebno priznanje ARTUR 2017. u kategoriji ˝Idejni projekti u arhitekturi i turizmu”
ADAPTACIJA SPORTSKO-REKREACIJSKOG CENTRA AQUACITY VARAŽDIN
Autori: JANKO JELIĆ
KRISTINA ŠKROKOV
JURAJ GLASINOVIĆ
Investitor: GRAD VARAŽDINMalo je gradova u kontinentalnom dijelu Hrvatske koji svoj riječni pojas stavljaju u funkciju lokalnog stanovništva i turizma.
Na prostoru bivšeg eksploatacijskog polja šljunka Motičnjak u Varaždinu kao sanacija terena predložena je nova sportsko-rekreacijska zona s različitim sadržajima.
Navedena sportsko-rekreacijska zona planirana je kao novi turistički punkt Varaždina i Hrvatske, a ovisno o godišnjem dobu ponuđeni su različiti sportsko-rekreacijski sadržaji.
Ne samo promjenom namjene, već i minimalnom izgradnjom planiranih sadržaja ukazuje se na brigu za okoliš, bioraznolikost, stvaranje novih staništa flore i faune te društveno-ekonomsku održivost. Realizacija je planirana kroz nekoliko etapa, tj. kao dugoročan i samoodrživ projekt grada.
Planiranim minimalnim urbanističko-arhitektonskim intervencijama za novu namjenu u prostoru pridonosi se unaprjeđenju kvalitete prostora.
Inovativnost se najviše očituje u očuvanju i unaprjeđenju okoliša, dok se interdisciplinarnim uključivanjem stručnjaka na projektu pridonosi interdisciplinarnom procesu osmišljavanja projekta.
Posebno priznanje ARTUR 2017. u kategoriji ˝Realizacije arhitekture u turizmu”
LUKA JAVNE NAMJENE – MARINA MUROSKVA NOVI VINODOLSKI
Autor: ZDL ARHITEKTI d.o.o.
Investitor: NAVICON d.o.o.Problem prenapučenosti luke u samom središtu Novog Vinodolskog riješen je gradnjom nove luke jugoistočno od centra grada u prirodnoj uvali Muroskva. Nova luka je sa zapada, sjevera i istoka okružena Jadranskom magistralom, a s juga morem te je na taj način dostupna cestom i morem.
Pridavanjem posebne pažnje zatečenoj geomorfologiji arhitektura kopnenog dijela marine pokušala je poštivati sve karakteristike krškog terena i gotovo se simbiotički uklopiti u prirodne ljepote jadranske obale. Na ovaj način krške vapnenačke stijene te zid postaju elementi koji simboliziraju gradnju u krškom području.
Sagledavajući luku u cjelini vidljivo je da oblikovno poštuje i naglašava prirodne karakteristike mikrolokacije te na taj način pridonosi prepoznatljivosti i autentičnosti te identitetu turističko-nautičke ponude.
Suvremeni pristup projektiranju marina ne zahtijeva interdisciplinarni pristup samo u arhitektonskom oblikovanju, već i ekološkom načinu rješavanja budućeg zahvata u prostoru. Stoga arhitektonska rješenja trebaju ponuditi razumijevanje okoliša i suvremenih potreba.
Ekološka svijest u realizaciji očituje se kroz uporabu solarnih panela za zagrijavanje vode, a luka sa svom njenom ponudom doprinosi društvenoj i ekonomskoj


IZVOR: www.d-a-z.hr/
POSJETA: 1107

Povezane vijesti