Stručni ispiti za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva

Ponedjeljak, 29.07.2019. | Vijesti
Polaganjem stručnog ispita do bolje pozicije na tržištu rada


Stručni ispit moraju položiti osobe koje u svojstvu odgovorne osobe obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva. Ispit se polaže prema ispitnom programu u obuhvatu i sadržaju koji ovisi o vrsti poslova koje obveznik polaganja obavlja, te njegovoj struci i stručnoj spremi, odnosno razini visokog obrazovanja.

Osoba koja je položila stručni ispit može obavljati poslove prostornog uređenja, odnosno graditeljstva u okviru vrste poslova, strukovnog područja i stručne spreme, odnosno razine visokog obrazovanja za koju ima uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Poslovi prostornog uređenja i graditeljstva obuhvaćaju:

- poslove sudionika u gradnji
- poslove sudionika u gradnji krajobrazne arhitekture
- stručne poslove prostornog uređenja
- poslove ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu
- upravne poslove prostornog uređenja i gradnje

Svrha stručnog ispita je da osoba koja se priprema i pristupi polaganju stručnog ispita:

- shvati smisao zakonskog uređivanja prostornog uređenja i graditeljstva
- zna koje odgovornosti preuzima kao odgovorna osoba
- nauči potrebu praćenja građevno-tehničke regulative i njezinih promjena i time stekne temelj za odgovorno ispunjavanje zahtjeva javnog interesa kako je uređen Zakonima kojima se uređuje prostorno uređenje i gradnja i drugim propisima koji su značajni za primjenu tih zakona.

Gdje podnijeti zahtjev i što mu priložiti?

- Zahtjev za polaganje stručnog ispita podnosi se Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20. ili osobno u pisarnicu Ministarstva radnim danom u vremenu od 8:30 do 13:30 na SIG-1 obrascu a potrebno mu je priložiti:

- ovjerenu presliku diplome o završenom studiju ili svjedodžbe o završenoj školi odgovarajuće struke ovjerenu po javnom bilježniku
- potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-građani - potvrda o radnopravnom statusu)
- originalnu potvrdu poslodavca (o stečenom radnom stažu na odgovarajućim poslovima u struci ili na drugim odgovarajućim poslovima) odnosno drugu ispravu poslodavca (npr. rješenje o rasporedu na radno mjesto i sl.) iz koje se može vidjeti da je kandidat stekao radno iskustvo na određenoj vrsti poslova za koje polaže stručni ispit
- potvrdu o uplati troškova polaganja stručnog ispita (primjer uplatnice) Sukladno Odluci od 10.09.2013. troškovi polaganja stručnog ispita iznose 900,00 kn a troškovi popravnog ispita 300,00 kuna.
- potvrdu tijela koje je, sukladno posebnim Europskim programima, pristupnika uputilo na stručnu praksu, o razdoblju provedenom na stručnoj praksi te o profesionalnim kompetencijama stečenim za vrijeme trajanja iste, ukoliko je ista stečena u državi ugovornici Europskog gospodarskog područja (vrijedi samo za stipendiste EU)

Mole se svi pristupnici da u zahtjevu navedu svoju elektroničku poštu (e-mail) uz telefon ili mobitel.

U slučaju bolesti javiti najkasnije na dan ispita tajnici/ku ispitnog područja iz kojeg se polaže stručni ispit spriječenost dolaska polaganja stručnog ispita zbog bolesti putem elektroničke pošte.

Dodatne informacije:
Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja (Narodne novine broj 129/15)


IZVOR: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
POSJETA: 979

Povezane vijesti